Az egyetemes Egyház és a helyi gyülekezet

Hisszük, hogy minden újjászületett hívőt Isten Szelleme elhelyezi Krisztus testébe, az egyetemes Egyház közösségébe.  Az egyetemes Egyház megjelenítője minden olyan helyi gyülekezet, ahol a hívők egymással szerető közösségben munkálkodnak Isten kinyilatkoztatott céljainak betöltésén. Gyülekezetünk tagja lehet bármely olyan megtért, újjászületett ember, aki hitének megpecsételéseként bemerítkezett és elfogadja az MSZKGY hitvallását és szervezeti szabalyzatát. Hisszük, hogy az 

Egyház Istentől kapott céljai: 

* hirdesse Jézus Krisztus megváltásának evangéliumát az egész Földön; 
* a megváltást elfogadókat közössége formalja; 
* tagjait tanítsa, intse és fegyelmezze Isten Igéje alapján, hogy megszilárduljanak és növekedjenek a hitben, egész lényükben helyreálljanak és örömteli, szolgáló életre jussanak el (Jézus tanítványaivá váljanak);  
* Istent dicsérje és imádja, akaratát keresse, tagjaiért és a világért közbenjárjon; 
* Isten Igéje szerint gyakorolja a bemerítést és az úrvacsorát;  
* tagjai önkéntes odaszánása és adakozása alapján mind a belül, mind a kívül levők testi-lelki szükségén enyhítsen, így is mutassa be Isten szeretetét. 

Hisszük, hogy mindezen feladatok betöltése csak a Szent Szellem jelenléte, vezetése, áldása és ereje által lehetséges, aki a gyülekezet egyes tagjait ellátja szolgálatukhoz szükséges felhatalmazással, és kegyelmi ajándékokkal.  Hisszük, hogy korunkban Isten képviselője a világ számára az Egyház. Izraelt Isten választott népeként tiszteljük, és hirdetjük nekik is a megváltást Jézusban, a Messiásban. 

Igehelyek:

Mt 16:18; 1Kor 72:73; Ef 1:22,23
2ApCs 2:41-47
3Mt 28:18b-20; ApCs 1:8; 20:42; Jn 15:26,27
4ApCs 2:41,47; 4:3; Fil 2:1-3; 1Thess 5:11,14; Zsid 10:25
5Mt 18:15-17; Ef 4:11-16; 2Thess 3:6; 2Tim 4:2
6Zsolt 149:1; ApCs 13:1,2; 1Kor 14:26; Ef 5:19,20; 6:18,19; 1Tim 2:1
7Mt 28:19; Lk 22:19,20
8ApCs 11:29; 2Kor 8:7; 9:6-8; Gal 6:10; Zsid 13:16; Jak 1:27
9ApCs 6:3; 13:2; 20:28; 1Kor 12:7,28; 2Tim 1:6
10Róm 9:30-32; 10:4; 11:1, 17-18, 25-31; Gal 3:25-29

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Translate »